LESREGLEMENT CLUB TENNIS

- Tennisschool Club Tennis volgt het lesschema zoals aangegeven in het schema op de website. Tijdens schoolvakanties of vrije dagen zal er geen reguliere les gegeven worden tenzij anders is aangegeven;

- Om tennisles te kunnen volgen bij Club Tennis dien je lid te zijn van vereniging TC Kerschoten. Ook is het mogelijk om als niet lid te trainen bij Club Tennis. Dan betaal je, naast het reguliere lesbedrag, baanhuur van €5,- p.p. per tennisles. In de winterperiode zit de baanhuur berekend in het lestarief;

- De lesgroepen worden zoveel mogelijk ingedeeld naar leeftijd en niveau. Mocht het nodig zijn dan behouden we ons het recht voor om gedurende het seizoen wijzigingen door te voeren in de groepssamenstelling;

- Als een tennisles niet door kan gaan wegens ziekte/verhindering van de tennistrainer dan zal deze les altijd ingehaald worden of een vervangende trainer aanwezig zijn;

- Als een les eenmaal is begonnen en door weersomstandigheden niet afgerond kan worden dan zal hier geen inhaalles voor worden ingepland;

- In geval van overmacht behoudt de tennisschool zich het recht voor om inhaallessen op afwijkende dagen en tijden te plannen;

- Door het indienen van een inschrijfformulier is men een betalingsverplichting aangegaan, ook al maakt men geen gebruik van het recht op deelname aan de tennislessen;

- Het niet aanwezig zijn bij een tennisles is voor rekening van de lesnemer, gemiste lessen door ziekte of andere verhinderingen van de deelnemer geven geen recht tot inhalen;

- Bij voortijdige beëindiging van de tennislessen door een deelnemer, om welke reden dan ook, vindt er geen terugbetaling van lesgeld plaats;

- De tennisschool is niet verantwoordelijk voor persoonlijke ongevallen en eventueel daaruit voorvloeiende schade, noch voor diefstal of beschadiging van goederen van deelnemers, evenals blessures;

- Door invulling en verzending van het inschrijfformulier verklaart de cursist of ouder/verzorger, kennis te hebben genomen van het lesreglement en hiermee akkoord te gaan.